pneumothorax

ПневмотораксПневмотораксPneumothorax

Пневмоторакс (від др.-греч. Πνεῦμα — подих, повітря та θώραξ — груди) — скупчення повітря або в плевральній порожнині. Трапляється у абсолютно здорових людей при травмі, кашлі, чханні або навіть без видимої причини — первинний, також може бути ускладненням захворювань легень — вторинний.

Симптоми пневмотораксу в основному — це біль у грудях і утруднене дихання. Для постановки діагнозу, в більшості випадків досить лише участі лікаря, для його підтвердження — рентгенологічних додаткових методів дослідження, або комп’ютерної томографії (КТ). У деяких ситуаціях, пневмоторакс приводить до важкої гіпоксії (нестачі кисню) і зниженню кров’яного тиску, прогресуючи в зупинку серця при відсутності лікування; такий стан називають напружений пневмоторакс.

Легка форма спонтанного пневмотораксу, як правило, не вимагає додаткових медикаментозних впливів — лікується самостійно. При напруженому превмотораксі, повітря з плевральної порожнини повинне бути відкачано, наприклад за допомогою дренажу по Бюлау.

Класифікація

 1. Мимовільний (спонтанний) — при розриві легеневих альвеол:
 • первинний — при відсутності клінічно значущої легеневої патології,
 • вторинний — ускладнення існуючої легеневої патології (туберкульоз, бульозна емфізема легенів і т. д.).

2.  Травматичний — при пошкодженні грудної клітки:

 • проникаюча травма грудної клітки,
 • тупа травма грудної клітини.

     3. Ятрогенний — ускладнення після лікувального чи діагностичного втручання:

 • після пункції плевральної порожнини,
 • після катетеризації центральних вен,
 • після плевроцентеза і біопсії плеври,
 • після трансбронхиальной ендоскопічної біопсії легені,
 • внаслідок баротравми.

Види пневмотораксу

За зв’язки з навколишнім середовищем розрізняють:

 1. Закритий пневмоторакс. При цьому виді в плевральну порожнину потрапляє невелика кількість газу, яка не наростає. Сполучення із зовнішнім середовищем відсутнє. Вважається самим легким видом пневмотораксу, оскільки повітря потенційно може самостійно поступово розсмоктатися з плевральної порожнини, при цьому легеня розправляється.
 2. Відкритий пневмоторакс. При відкритому пневмотораксі плевральна порожнина сполучається з зовнішнім середовищем, тому в ній створюється тиск, рівний атмосферному. При цьому легеня спадає, оскільки найважливішою умовою для розправлення легені є негативний тиск у плевральній порожнині. Легеня, що спалася, вимикається з дихання, в неъ не відбувається газообмін, кров не збагачується киснем. Може супроводжуватися гемотораксом — кров в плевральній порожнині.
 3. Клапанний пневмоторакс — найбільш грізний вигляд спонтанного пневмотораксу. Виникає у разі утворення клапанної структури, яка пропускає повітря в односторонньому напрямку з навколишнього середовища в плевральну порожнину, і перешкоджає його виходу назад. При цьому з кожним дихальним рухом тиск в плевральній порожнині наростає. Може призвести до зміщення органів середостіння, що порушує їх функцію, насамперед здавлюючи великі судини, страждає серцева діяльність.

Крім того, пневмоторакс може бути:

 1. Пристінковим — в плевральній порожнині міститься невелика кількість газу / повітря, легеня не повністю розправлені, як правило, це закритий пневмоторакс.
 2. Повним — легеня повністю спадается.
 3. Осумкованним — виникає при наявності спайок між вісцеральній і парієтальної плеврою, що обмежують область пневмотораксу, менш небезпечний, може протікати безсимптомно, але також може викликати і додаткові розриви тканини легені за місцем спайок.

Механізм виникнення

Повітря або газ може потрапляти в плевральну порожнину з зовні (при відкритому пошкодженні грудної клітки і повідомленні з зовнішнім середовищем) або з внутрішніх органів (наприклад, при травматичному розриві легені при закритій травмі, або при розриві емфізематозних бульбашок, «булл», при мінімальній травмі або кашлі). У нормі легеня розправляэться за рахунок того, що в плевральній порожнині тиск негативний. Тому при попаданні туди повітря легеня спадается.

Лікування

Якщо у Вас виникла підозра на спонтанний пневмоторакс, негайно викличте швидку медичну допомогу.

Відкритий пневмоторакс необхідно перевести в закритий шляхом накладення акклюзіонной пов’язки (целофан, прогумована тканина).

Клапанний пневмоторакс необхідно перевести у відкритий для зниження тиску в грудній порожнині, виконують пункцію плевральної порожнини Тости голкою в 2-му міжребер’ї(прощупати перше ребро неможливо, воно знаходиться під ключицею) по серединно-ключичній лінії по верхньому краю ребра, так як під нижнім краєм проходять нерви і судини, пошкодження яких не поліпшить стан хворого .

Пневмоторакс (от др.-греч. πνεῦμα — дуновение, воздух и θώραξ — грудь) — скопление воздуха или в плевральной полости. Случается у абсолютно здоровых людей при травме, кашле, чихании или даже без видимой причины — первичный, также может быть осложнением заболеваний легких — вторичный.

Симптомы пневмоторакса в основном — это боль в груди и затруднение дыхания. Для постановки диагноза, в большинстве случаев требуется лишь участие врача, для его подтверждения — рентгенологические дополнительные методы исследование, или компьютерная томография(КТ). В некоторых ситуациях, пневмоторакс приводит к тяжёлой гипоксии(нехватке кислорода) и снижению кровяного давления, прогрессируя в остановку сердца при отсутствии лечения; такое состояние называют напряжённый пневмоторакс.

Легкая форма спонтанного пневмоторакса, как правило, не требует дополнительных медикаментозных воздействий — разрешается самостоятельно. При напряженном превмотораксе, воздух из плевральной полости должен быть откачан, например с помощью дренажа по Бюлау.

Классификация

 • Самопроизвольный (спонтанный) — при разрыве лёгочных альвеол:
  • первичный — при отсутствии клинически значимой лёгочной патологии,
  • вторичный — осложнение существующей лёгочной патологии (туберкулёз, буллезная эмфизема лёгких и т. д.).
 • Травматический — при повреждении грудной клетки:
  • проникающая травма грудной клетки,
  • тупая травма грудной клетки.
 • Ятрогенный — осложнение после лечебного или диагностического вмешательства:
  • после пункции плевральной полости,
  • после катетеризации центральных вен,
  • после плевроцентеза и биопсии плевры,
  • после трансбронхиальной эндоскопической биопсии лёгкого,
  • вследствие баротравмы.

Виды пневмоторакса

 1. По критерию наличия связи с окружающей средой пневмоторакс может быть:
  • Закрытый пневмоторакс. При этом виде пневмоторакса в плевральную полость попадает относительно небольшое количество воздуха, которое после этого не нарастает. Сообщение с внешней средой отсутствует. Это наиболее лёгкий вид пневмоторакса, так как воздух может самостоятельно рассосаться из плевральной полости и лёгкое расправится.
  • Открытый пневмоторакс. При открытом пневмотораксе плевральная полость сообщается с внешней средой, поэтому в ней создаётся давление, равное атмосферному. При этом лёгкое спадается, так как  обязательное условие для расправления лёгкого — отрицательное давление в плевральной полости. Спавшееся лёгкое выключается из дыхания, в нём не происходит газообмен, кровь не обогащается кислородом. Может сопровождаться с гемотораксом.
  • Клапанный пневмоторакс — наиболее грозный вид спонтанного пневмоторакса. Возникает в том случае, если происходит образование  клапанного механизма, который пропускает воздух в одном направлении —  из вне в плевральную полость и препятствует его выходу обратно. При этом с каждым дыхательным движением давление в плевральной полости нарастает. Может привести к смещению органов средостения, что нарушает их функцию, прежде всего сдавливая крупные сосуды, страдает сердечная деятельность.
 2. Кроме того, пневмоторакс может быть:
  • Пристеночным — в плевральной полости содержится небольшое количество воздуха и лёгкое не полностью расправлено. Такой пневмоторакс, как правило, бывает также закрытым.
  • Полным — лёгкое полностью спадается.
  • Осумкованным — возникает при наличии спаек между висцеральной и париетальной плеврой, ограничивающих область пневмоторакса; менее опасен, может протекать бессимптомно, но также может вызвать и дополнительные разрывы ткани легкого по месту спаек.

Механизм возникновения

Воздух или газ может попадать в плевральную полость снаружи при открытом повреждении грудной клетки и сообщении с внешней средой или из внутренних органов, например, при травматическом разрыве лёгкого при закрытой травме, либо при разрыве эмфизематозных пузырей, булл, при минимальной травме или кашле. В норме лёгкое не спадается и остается расправленным за счет отрицательного давления в плевральной полости. Как только в плевральную полость попадает воздух, легкое начинает спадаеться.

Лечение

Если у Вас возникло подозрение на спонтанный пневмоторакс, немедленно вызовите скорую медицинскую помощь.

Открытый пневмоторакс необходимо перевести в закрытый путем наложения акклюзионной повязки(целофан, прорезиненная ткань).

Клапанный пневмоторакс необходимо перевести в открытый для снижения давления в грудной полости, выполняют пункцию плевральной полости тостой иглой во 2-м межреберье(прощупать первое ребро невозможно, оно находится под ключицей) по срединно-ключичной линии по верхнему краю ребра, так как под нижним краем проходят нервы и сосуды, повреждение которых не улучшит состояние больного.

Pneumothorax (from al-Greek. Πνεῦμα — breath, air and θώραξ — chest) — the accumulation of air or in the pleural cavity. Occurs in perfectly healthy people with trauma, coughing, sneezing, or even without any apparent reason — the primary, may also be a complication of lung disease — secondary.

The symptoms of pneumothorax basically — it’s a pain in the chest and shortness of breath. For diagnosis, in most cases, only doctor is needed,  to confirm it — X-ray study of alternate methods, or computed tomography (CT). In some situations, pneumothorax leads to severe hypoxia (lack of oxygen) and the decrease in blood pressure, progressing to cardiac arrest in the absence of treatment, a condition called tension pneumothorax.

Mild form of spontaneous pneumothorax usually doesn’t requires additional medical treatment. At voltages prevmotorakse, air from the pleural cavity should be evacuated, for example through Byulau drainage.

Classification

 1. Spontaneous (spontaneous) — Breaking the pulmonary alveols:
 • primary — in the absence of clinically significant pulmonary disease,
 • secondary — a complication of an existing lung disease (tuberculosis, bullous emphysema, etc.).

     2. Traumatic — with injuries of the chest:

 • penetrating chest trauma,
 • blunt chest trauma.

     3. Iatrogenic — complication of diagnostic or therapeutic interventions:

 • after puncture of pleural cavity
 • after central venous catheterization,
 • after thoracentesis and pleural biopsy,
 • after endoscopic transbronchial lung biopsy,
 • due to barotrauma.

Types of pneumothorax

According to communication with the environment:

 1. Closed pneumothorax. In this form the pleural cavity gets a small amount of gas that is not growing. Communication with the external environment is missing. Considered to be the easiest type of pneumothorax, because the air can potentially disappear from the pleural cavity by its own.
 2. Open pneumothorax. Pleural cavity is communicating with the external environment, so it creates a pressure equal to the atmospheric pressure. May be accompanied by a hemothorax.
 3. Valvular pneumothorax — the most menacing type of spontaneous pneumothorax. Valve structure is being formatted. Every breath gives extra air portion to pleural cavity, each of the respiratory movements in the pleural cavity pressure increases. Can lead to a shift of the mediastinum, which impairs their function, especially squeezing large vessels, suffering cardiac activity.

In addition, pneumothorax can be:

 1. Parietal — in the pleural cavity contains a small amount of gas / air, light is not fully extended, as a rule, is a closed pneumothorax.
 2. Full — light completely subsided.
 3. Encysted — occurs in the presence of adhesions between the visceral and parietal pleura, limiting the area of pneumothorax, less dangerous, may be asymptomatic, but can also cause more breaks and at the place of the lung tissue adhesions.

The mechanism

Air or gas can enter the pleural space from the outside (with an open chest injury and communication with the external environment) or from internal organs (eg, traumatic rupture of lung injury in a closed, or at break emphysematous bubbles, «bull», with minimal trauma or cough, spontaneous pneumothorax). Normally mild straightening due to the fact that the pressure in the pleural space is negative. Therefore, when getting into the air easily subside.

Treatment

If you have a suspicion of spontaneous pneumothorax, immediate call medical emergencies.

Open pneumothorax should be converted into closed by applying bandages (cellophane, oilcloth).

Pneumothorax valve must be set to open to reduce the pressure in the chest cavity, perform pleural puncture needle toast in the 2nd intercostal space (test the first rib is impossible, it is under the collarbone) to the mid-clavicular line on top of the ribs, as under the lower edge are nerves and blood vessels, damage of which will not improve the patient’s condition.